Historie

Sejlskibsforeningen "EJNO under sejl"

Lodsbåden "EJNO"

Byggekontrakt 1898

Gjenpart


Stempel             Stempel

    70 Øre             30 Øre
  Kontrakt


imellem Kommandør I.N. Sølling, Overlods i det vestlige Distrikt, paa Lodsvæsenets Vegne, og Skibsbygmester H.V. Buhl i Frederikshavn angaaende Bygningen af en Lodsdæksbaad til Nyborg Lodseri.


1.

Jeg H.V. Buhl forpligter mig herved til at levere til Lodsvæsenet en Dæksbaad efter den af dette leveret Tegning, og som efter Beregning skal være 7 Register-Tons drægtig, maalt efter Regel I, kobberfast og bygget paa Kravel af marvfri Egebord, alt af friske, sunde og fejlfri Materialier, samt med Kahytsindretning, Mast og Rundholter med Beslag, Sejl, Tovværk, Inventar og Ballast, saaledes som beskrevet og specificeret i den vedhæftede Beskrivelse og iøvrigt i Overensstemmelse med den af Lodsvæsenet leverede Tegning samt mit Overslag af 23de Juni 1897.


2.

Baaden leverer jeg i komplet sejlfærdig og udhalet Stand i Frederikshavns Havn 3 Maaneder efter at jeg har modtaget Tegningen, alt under en daglig Mulkt af Kr. 10, er Ti Kroner, til den fælles Lodspensjonskasse.


3.

Under Baadens Bygning skal Lodsoldermand Chr. Bærentz i Frederikshavn være berettiget til at kontrollere Arbejdets Udførelse, samt paase at samme sker i Overensstemmelse med hvad derom findes beskrevet.

Skulle der opstaa Spørgsmaal om Materialernes Godhed eller deres Anvendelse, underkaster jeg mig i ethvert saadant Tilfælde Overlodsens Afgjørelse.


4.

Den betingede Pris for den forannævnte Dæksbaad med Inventar o.s.v. i Overensstemmelse med denne Kontrakt og Beskrivelserne i alt Kr. 4800, gjentager Fire Tusinde og Otte Hundrede Kroner, hvilke erlægges Kontant, naar Baaden i fuldstændig kontraktmæssig Stand i alle Maader er overtaget og afleveret til Lodsoldermand Chr. Bærentz i Frederikshavn.


Saaledes er foranstaaende Kontrakt indgaaet og afsluttet efter fælles Overenskomst, og forpligte vi os, hver for sit Vedkommende til at opfylde alle dens Punkter.


I Tilfælde af Søgsmaal ere vi underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordning af 28de Januar 1828 og Rettergang ved Frederikshavns Byting.


Dette til Bekræftelse ved vore Underskrifter vidnefast.


Frederikshavn den 6te August 1898.


Til Vitterlighed

     Chr. Bærentz

     Thellefsen           Beskrivelse


           af


en ny Dæksbaad paa 7 Register-Tons Drægtighed, maalt efter Regel I, til Lodsvæsenet, samt Specifikation af Inventar til samme.


1 . Baaden bygges efter den af Lodsvæsenet leverede Tegning, dog skal Skibsbygmesteren være forpligtet til at foretage saadanne mindre Forandringer ved den, som af Lodsoldermand Bærentz maatte ansees hensigtssvarende.

2.  Baaden bygges paa Kravel af gode, friske, sunde og fejlfri Materialier, hvis Dimensioner skulle være passende og forsvarlige efter Baadens Størrelse, og bemærkes, at den øverste udenbords Planke skal være 1½ Tomme tyk og de øvrige udenbords Planker 1¼ Tomme tykke i afpudset Tilstand, samt at Dæksplankerne skulle være gode, tørre og smalle 1½” Fyrreplanker i høvlet Stand.

3.  Der skal være Kobberbolte og Spiger i Bunden indtil 6” over Kobberforhudningen, samt Metal- eller Kobber-Kjøl og andre Bolte, og over Vandet galvaniserede Bolte og Spiger, ligesom det øvrige Beslag, Skinner o.s.v. under Vandet skal være Metal; endvidere Rorbeslag af Metal. Paa alle Indtømmer skal Yderplankerne befæstes med gode, friske og sunde tørre Fyrrenagler. (Se Tillægsbestemmelserne).

4.  Alt ovenbords Beslag, Løjbomme, Blokkebeslag, Spiger og Søm skal være galvaniseret, ligesom der skal være galvaniserede Ringbolte i Dækket til at befæste Friholderne i.

5.  I Baaden indrettes Kahyt med Skydedøre og Ruf med Kappe og Skydeluge samt en Forluge og agter et ovalt Styrerum med Lemme til at lægge over, alt saaledes som det forefindes i  Lodsdæksbaaden ”Frederikshavn”. Det bemærkes at Lugekarmen til Forlugen bør have rigelig Højde over Dækket. Der  leveres Pressenning over Kahytsruffet og Forlugen med Underlag af Papir, og dobbelt Mastekrave.

6.  I Baaden skal der være en Træpumpe med Pumpesko, Pumpehjærte og Pumpehage.

7.  Lønning og Lønningsstøtter gives passende Dimensioner.

8.  Baaden rigges efter den leverede Tegning med passende staaende og løbende Gods, Sejl og Blokke med Tilbehør af hvad Navn nævnes kan og leveres i fuldkommen komplet sejlbar og veludrustet Stand, ligesom det bemærkes at Blokkene til Storsejlfaldene skulle være Patentblokke og alt Tovværket af prima Sort.

Det bemærkes at Fokkestaget skal være af Jærntraadstov (Vire) af passende Tykkelse samt med galvaniserede Jærnløierter, og Fokkeskjødet skal fare paa en Løjbom og Storskjødet paa en saadan foran for Styrerummet.

9.  Til Baaden leveres Mast af Fyr og Gaffel samt Gaffeltopsejlsstage, Stage eller Raa, Ror og Rorpind, alt med tilhørende Beslag af bedste svensk Jærn o.s.v.

10.  Baaden leveres grønmalet tre Gange udvendig, samt ligeledes Vandtønde, Pøse, Aarer og Stager, ligesom Masten og Gaffel gives Olie mindst fire Gange. – Kahytten lys egemales og lakeres.

Under Dækket i Kahytten males hvidt 3de Gange med en rød Zinober Liste.

11.  Indvendig i Bunden tjæres Baaden og udvendig samt paa Dækket, med Undtagelse af Bunden, skal Baaden under Bygningen smøres to Gange med Fernis eller grundmales.

12.  Baaden skal bygges under Tag og forhudes i Bunden og paa Straakjølen med Kobberplader af passende Tykkelse, svarende til Yellow Metal à 16 Unzer.

13.  Til Ballast leveres 6,000, er Sex Tusinde, Pund Rujærn, passende afkappet. (se Tillægsbestemmelser)

14.  Sejlene leveres efter nedenstaaende Specification af passende bedste smal Racing Bomuldsdug og paa Storsejlet en rød Stribe med Navnet ”Nyborg” paa begge Sider med store, sorte Bogstaver


a1  Storsejl med ægte rød traadfarvet Dug til Stribe

b1  Stagfok

c1  Storklyver     udgaar

d1  Mellemklyver   udgaar

e1  Gaffeltopsejl

f1   Pressenning til Storsejlet og Stagfokken af bedste vandtæt Dug.


15. Til Baadens fuldstændige Udrustning leveres

    1  1 passende Anker med Ankerstok, paa 48 à 50 ũ Vægt

    2  40 Favne ⅜” kortledet, galvaniseret Ankerkjæde

    3  1 Gieløber (2½” Tovværk, 60 Favne) med 2de toskivede 10” Blokke med Strop og Hager & 1 Trosse, 2”, 50            Favne

   4  2de Fangeliner eller Fortøjningsender af Kokustov, 4” tykke og hver 10 Favne lange

   5  Halstallie med Blokke til Storsejlet, samt nødvendige Skjøder og Blokke m.m. til Sejlene samt Mastebaand til Masten

   6  1 Par store Aarer og 2de galvaniserede Rogafler

   7  1 stor og 1 lille Baadshage, samt 1 Spilehage til Stagfokken

   8  1 passende Kogeindretning af nyeste og bedste Konstruktion

   9  1 Gryde, 1 Pande, 1 Kaffe- og Thekjedel af galvaniseret Jærn, 1 Kaffe- kandemed Pose og 1 Thekande af Blik

10  1 Ankerlanterne, 1 hvid Toplanterne med Gallie og Jærnringe til Toppen af Masten samt med Fald og Barduner etc. 1   Lanterne med grønt Glas paa den ene Side og rødt Glas paa den anden Side, 1 kraftigt Taagehorn

11  1 passende roligt Kompas med Kobber- eller Messing-Nathuslampe og 1 Blusindretning

12  1 Dvejl, 1 Kost, 1 Levange, 1 Fejekost, 1 Skarnskuffe, 1 Blikdunk til Petroleum (paa 12 Potter), 1 Blikdunk til Fernis  (paa 4 Potter), 4 Malerpensler, 1 Saltkasse, 1 Kaffe- og Thedaase af Blik & 1 lille Bord i Kahytten samt 1 Lampe til samme

13  1 Pøs af galvaniseret Jærn, 1 Stangpøs, 1 Halvtønde til Vand med galvaniserede Baand, 1 Vandmaal, 1 lille Ballie  og 1 Spyttebakke af Træ                               

14  1 passende Lodsflag, 1 Nationalflag mrk.  K L  og et Sæt Signalflag med Signalbog

15  2 Korkfendere og 8 Friholdere af Kokustov med Ender

16  1 Lodline 20 Favne med Lod samt 2 Flagliner

17  1 god dobbelt Nat- og Dagkikkert med Trækasse

18  1 Øxe, 1 Sav, 1 Hammer, 1 Knivtang & 1 Merlespiger

19  1 Par Haandspager

20  2 Redningskrandse af hele Korkplader. Hver Krands  skal i Vandet have en Bæreevne af mindst 25 ũ, største  indvendige Tværmaal mindst 18”

21  4 Madradser, 4 Skraapuder, stoppede med vegetabilsk Krølhaar og med Betræk til Anvendelse paa Sofaerne, samt 4 gode, tykke, graa uldne Køjetæpper

22  Skulde der i den foranstaaende Specification være forglemt en eller anden Inventariegjenstand, forpligter  Skibsbygmesteren sig til endvider at levere samme.


   Undertegnede H.V. Buhl indgaar paa foranstaaende, hvilket bevidnes herved ved min Underskrift.


                    Frederikshavn, den 6te August 1898


                              H.V. BuhlOverlodsen ønsker at Baaden istedetfor Jærnballasten gives Blykøl af antagelig Vægt 4000 ũ, hvorfor Herr Buhl betinger udover det foranførte samlede Beløb Kr. 4800 – et yderligere Beløb af 400 Kroner, der efter nærmere Bestemmelse imellem Kontrahenterne forventes erlagt af Nyborg Lodseri.

Det bemærkes sluttelig, at Baaden istedetfor, som foran anført, at forsynes med Trænagler igjennem Indtømmerne, gives Bolte og Spiger efter bedste Skønnende.

                  Frederikshavn, den 6te August 1898


                           I.N. Sølling      H.V. BuhlAf Hrr Buhl leveres extra følgende:


   3 Stk. Drikkekrus

   3 Stk. dybe Tallerkner

   3 Stk. flade      do

   3 Stk. Gafler og Knive

   3 Stk. Spiseskeer af Tin

   3 Stk. Theskeer af Tin

   3 Stk. Ølglas

   3 Stk. Snapseglas og

   1 Brødkniv (Skedekniv) og 1 Pebberbøsse


   Vægten paa Jærnballasten bedes opgivet


   Chr. Bærentz